Leveringsvoorwaarden

 

Per januari 2006 werken wij met het landelijk indicatie protocol kraamzorg. Dit is vastgesteld door organisaties van zorgverzekeraars, zorgaanbieders, verloskundigen en kraamverzorgenden. (Z-org, BTN, STING, ZN, en KNOV). Hier moeten wij als organisatie mee werken.
Het indicatieprotocol geeft duidelijkheid over de manier waarop bij het intakebezoek de behoefte aan kraamzorg wordt vastgesteld. Het indicatieprotocol Kraamzorg biedt ondersteuning bij het uitvoeren van de (her)indicatie en bij het nemen van beslissingen hierover. Het protocol wordt gebruikt voor het verhelderen van de vraag, het vaststellen van de zorgbehoefte en het op basis hiervan vaststellen van de aard, inhoud en omvang van de kraamzorg.
Kraamzorg gaat uit van de gezinssituatie en de zorgbehoefte van moeder en kind en houdt rekening met lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten. Kraamzorg levert een bijdrage aan het voorspoedige herstel van de moeder na de bevalling en de integratie van het kind in het gezin.
Het indicatieprotocol stelt dat ieder mens in principe zelf verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid en het functioneren in het gezin. Kraamzorg wil de moeder, haar partner en de (eventuele) overige leden van het gezin ondersteunen.
 

Kraamzorg bestaat uit de volgende onderdelen:
- Verzorging en controle van moeder en kind
- Voorlichting en instructie
- Observeren, signaleren en rapporteren
- Waarborgen hygiëne
- Verzorging en /of opvang van huisgenoten
- Huishoudelijke taken die direct samenhangen met de zorg voor moeder en kind

 

Basispakket:
Het basispakket is van toepassing wanneer het kraambed “normaal” verloopt en het kind een goede start maakt. Er zijn geen extra bijzonderheden in het kraamgezin. Het basispakket biedt 49 uur kraamzorg, exclusief partus.

Meer of minder zorg:
Meer zorg wordt geboden in situaties waarin er iets aan de hand is met de moeder, het kind of de omgeving. In deze situaties wordt de basiskraamzorg uitgebreid. Bijvoorbeeld met extra uren voor verzorging en opvang van huisgenoten en/of ondersteuning bij (of tijdelijk overnemen van) huishoudelijke taken.
Minder zorg komt voor wanneer de toekomstige kraamvrouw en haar partner zelf kiezen voor minder zorg en zelf in staat zijn een aantal activiteiten uit te voeren.
In bijzondere omstandigheden – zoals het geven van kunstvoeding, het niet zelfstandig voeren van de huishouding, een ziekenhuisopname – is er ook sprake van minder zorg dan in het basispakket is opgenomen.
Minimum zorg dat is het pakket dat in ieder geval en in iedere situatie geleverd wordt. Dit pakket is niet samengesteld op basis van wat nodig is om goede en passende kraamzorg te verlenen. Wanneer u hiervoor kiest wordt hiervan een aantekening in de zorgovereenkomst gemaakt. Het minimumpakket (3 uur zorg per dag) geeft aan waaraan de kraamverzorgende in elk geval aandacht zal besteden om de zorg voor moeder en kind zoveel mogelijk te waarborgen.

Assistentie bij de bevalling:
Wanneer u thuis gaat bevallen, is het van belang dat u op tijd een “voormelding” aan Kraamzorg Dieuwke de Haan doorgeeft. Graag bellen op (06)12852030. Dan heeft uw kraamverzorgende de tijd om te zorgen dat zij ook daadwerkelijk bij u kan zijn zodra het nodig is. Dan kan zij de arts of verloskundige assisteren bij de bevalling en voorbereidingen treffen zoals kruikje klaarmaken en dergelijke.

Ook wanneer u naar het ziekenhuis gaat voor de bevalling, poliklinische ofwel medisch: graag even een voormelding naar Kraamzorg Dieuwke de Haan (s’ nachts hoeft dit niet). Als u bent bevallen hebben we graag wel even een telefoontje, ook al weet u nog niet zeker dat u naar huis toe mag.
 

Kosten:
Wij adviseren u om uw verzekeringspolis te raadplegen voor de kosten die verbonden zijn aan het leveren van kraamzorg, zoals bijvoorbeeld een eigen bijdrage. Afhankelijk van de afspraken met de verschillende zorgverzekeraars, worden deze kosten bij u in rekening gebracht.
Het annuleren van kraamzorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, tenzij er wordt geannuleerd op medische gronden.
Voor het annuleren van de inschrijving voor kraamzorg worden altijd administratiekosten in rekening gebracht. Uitsluitend indien een overeenkomst op medische gronden wordt geannuleerd, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
De cliënt zal de facturen ontvangen van Kraamzorg Dieuwke de Haan en binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen.
Indien niet binnen deze termijn aan de betalingverplichting is voldaan, kan de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. In dat geval worden de extra kosten voor deze procedure doorberekend aan de cliënt.


Zorgovereenkomst:
Kraamzorg Dieuwke de Haan en U als cliënt gaan een zorgovereenkomst aan. Wij werken met de 'model zorgovereenkomst'. Daarmee erkent u beiden uw rechten en plichten en kunt u rekenen op verantwoorde kraamzorg. Zoals in onze “brief bevestiging kraamzorginschrijving” ook staat vermeld, bent u via ons verzekerd van kraamzorg (continuïteit van zorg).
 

Klachten:
De kraamverzorgende levert kwalitatief verantwoorde zorg. Mocht u ergens niet tevreden over zijn, dan vragen wij u dit eerst te bespreken met de betreffende kraamverzorgende.
U kunt te allen tijde een beroep doen op een onafhankelijke klachtencommissie. Het geldende klachtenreglement wordt op aanvraag verstrekt door de kraamverzorgende.

Privacy:
Bij het leveren en/of verlenen van diensten aan een klant houdt Kraamzorg Dieuwke de Haan zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Vastlegging, verwerking en verstrekking van deze informatie geschiedt met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Kraamzorg Dieuwke de Haan hanteert een Privacyreglement dat op aanvraag verstrekt wordt. Uitzondering hierop is het melden van zaken zoals vastgelegd in de meldcode (= meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling).
 

Aansprakelijkheid:
De kraamverzorgenden hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor de schade die de kraamverzorgende aan derden toebrengt. De aansprakelijkheid is verder uitgewerkt in de leveringsvoorwaarden behorende bij de door ons gefaciliteerde model zorgovereenkomst. De kraamverzorgenden nemen uitsluitend in overleg met de cliënt de sleutel aan, waarmee de kraamverzorgenden zich zelfstandig de toegang tot de woning kunnen verschaffen. De kraamverzorgenden erkennen geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies van de in gebruik gegeven sleutel. Voor alle directe schade aan klant of derden toegebracht door een zelfstandige kraamverzorgende is Kraamzorg Dieuwke de Haan niet aansprakelijk.


Arbeidsomstandigheden:
Kraamzorg Dieuwke de Haan voelt zich verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van alle kraamverzorgenden. Dit betekent dat Kraamzorg Dieuwke de Haan eisen stelt aan de werkomstandigheden. Het gaat om veiligheid, hygiëne, werkmateriaal en lichamelijke en psychische belasting. Er moeten soms voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld het plaatsen van een bed op bedklossen, die noodzakelijk zijn om de veiligheid en de gezondheid van de kraamverzorgenden te waarborgen. De Arbowet schrijft voor dat bedden een werkhoogte van 80 centimeter moeten hebben, gemeten tussen de vloer en de bovenkant van de matras. Een doorsnee bed is meestal te laag. U bent medeverantwoordelijk om te zorgen dat er onder goede arbeidsomstandigheden en met goed materiaal gewerkt kan worden. Er wordt gewerkt volgens vastgestelde werkwijzen en hygiënische richtlijnen. Dat betekent dat de kraamverzorgenden in sommige situaties beschermende materialen dragen.
Goede arbeidsomstandigheden hebben ook te maken met de omgang met elkaar. Kraamzorg Dieuwke de Haan gaat er vanuit dat u en de kraamverzorgende elkaar volgens algemeen aanvaarde normen bejegenen.
De zorgverlening kan worden geweigerd of vroegtijdig beëindigd indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, volgens een door ons vastgestelde werkwijze.


Kraampakket:
Zorg dat u het kraampakket op tijd in huis heeft (via de verzekering).
In de meeste gevallen heeft u ook een hoog-laagbed nodig en overige hulpmiddelen zoals bedklossen, ondersteek, ruggensteun, toiletstoel etc. Dit kunt u zelf regelen bij de verschillende hulpmiddelencentra (de vergoeding hiervoor is per zorgverzekeraar verschillend). Advies wat in uw geval praktisch is om in huis te hebben komt ook tijdens het intakegesprek aan de orde en overleg het eventueel met uw verloskundige.
Let op: vanaf 37 weken zwangerschap mag u thuis bevallen en moet het bed hoog staan.
 

LINK